Z obecní kroniky 1970 - 1979

1970

V roce 1970 nedošlo k zásahu při požáru. Byly provedeny domovní prohlídky komínů – stav uspokojivý. V místním JZD provedeny t.r. 4 protipožární prohlídky. Během roku uskutečněna 4 řádná cvičení a odpracováno celkem 144 cvičebních hodin. Na opravě požárního auta odpracovali členové 226 hodin. Provedeno též čištění sklepa na nádraží – 10 členů – 80 hodin. U některých občanů provedli požárníci vyčištění studní. K 25. výročí osvobození  obdržel sbor odznak za příkladnou práci. Během roku zakoupen též požární materiál: 6 hadic – hadice 3B a 3C.

Odborného školení velitelů se účastnil br. Božek Oulehla. Stav členstva k tomto roce  činil 104 osob – 83 mužů, 21 žen. Finanční příjem za rok činil 1.982,60 Kč, vydání 1.150,80 Kč. Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce minulém.

1971

Požární sbor bere na sebe velký úkol, spočívající v pomoci při požáru, při kontrolách, prohlídkách, školení výcviku atd. V r. 1971 k zásahu při požáru nedošlo Většina občanů bere práci požárníků odpovědně, ale vyskytují se též případy lehkomyslnosti. Z řad požárníků odešel v tomto roce velmi schopný br. Božek Oulehla.

Do řad požárníků vstoupilo v tomto roce 22 mladých členů. Členská základna = 121 členů – 92 mužů – 29 žen – zemřelo 5 členů. Pravidelně byla prováděna cvičení 2x měsíčně – účast 6 mužů, 4 ženy. Na požární výzbroji odpracováno 276 hodin, na požární zbrojnici 122 hodin, na přístavbě sokolovny 110 hodin. Vyčištěno 5 studní, přezkoušeno 8 hydrantů, odklizovány nánosy při záplavě na silnicích – účast 8 členů.

O hospodářskou stránku pečovala s. Jitka Schořová. Celoroční příjem činil 1.620,80 Kč, vydání 1.019,80 Kčs. Ve spořitelně uloženo 2.022,60 Kč.

Sbor se aktivně podílel na všech akcích pořádaných NF k 50. výročí KSČ atd.

Při volbách zvoleni br. Josef Zoufalý a s. Jan Kouřil.

Na přístavbě sokolovny opracovali členové sboru 110,5 hodin.

1972

V čele této složky pracoval v r. 1972 osvědčený pracovník s. Josef Zoufalý. Stav členů k 1.1.1972 byl 116 osob, 88 mužů, 28 žen. Během roku přistoupili 3 noví členové, zemřelo 11 členů. Cvičení byla prováděna 2x měsíčně za účasti 6ti mužů. Na údržbě strojů odpracováno 55 hod., ve zbrojnici 325 hod., technika 200 hod., údržba výzbroje a výstroje 150 hod., na brigádách odpracováno 218 hodin. Během roku byly provedeny 3 rozhlasové relace, provedeno 330 protipožárních prohlídek v domech a 5 prohlídek v malých provozovnách. V topném období jsou provedeny prohlídky v domech, kde byly zjištěny závady. Během roku došlo pouze k jedinému zásahu při odklizování nánosu u průmyslové prodejny. Stav pokladny k 1.1.1972 činil 2.289 Kčs.

1973

Stále hrozí nebezpečí požáru, vznikají škody, jsou mrtví, ranění. Národnímu hospodářství vznikají nedozírné škody. Požáry nevznikají špatnou prací požárníků, ale hrubým porušováním zákonů – vyhlášek. Požární sbor čítal v tomto roce celkem 123 členů – 97 mužů, 26 žen. Vojenskou službu v tomto roce vykonávalo 7 členů. V čele sboru byl zkušený a obětavý požárník s. Josef Zoufalý. Příjem v tomto roce činil 2.854,40 Kčs , vydání 2.158,40 Kč s – hotovost 696 Kčs, ve spořitelně 1.528,40 Kčs. Požárníci prováděli protipožární prohlídky v domech, školení, výcvik členů, údržba techniky – strojů, vodních zdrojů atd. Cvičení byla prováděna 1x měs. za účasti 8 členů. Na údržbě vodních zdrojů odpracováno 30 hodin, technika 55 hod., pož. výzbroj 35 hod. Z jiných akci: odklizování nánosů na cestách v sadech – Tyršově ulici. Vyčištěna 1 studna. K většímu požáru v obci v tomto roce nedošlo, sbor zasáhl jen 1.1.1973 u Jílků při vznícení hnojiště.

Na přístavbě sokolovny opracovali členové sboru 4 hodiny.

1974

V čele této složky byl v r. 1974 byl osvědčený a dlouholetý pracovník h. Josef Zoufalý. V I.pol bylo prováděno cvičení 1x měs. ve II. pol. bylo cvičení pouze jedno, jelikož někteří členové – Václav Kubát, Jan němec vykonávali vojenskou službu. 7 členů se účastnilo při likvidaci požáru ve mlýně, došlo k samovznícení sena uloženého v pytlech – požár byl včas zaznamenán pracovníky místní panelárny, kteří včas zasáhli a bylo tak zabráněno větší škodě. 12 členů se účastnilo prevent. prohlídek v domech. V měs. březnu byla okr. požární inspekcí vyměněna PS12 za PS16, která byla během roku v záběhu. Požární auto bylo v tomto roce nepojízdné a bylo odesláno dne 2.11.1974 do Zlatovců na gen. opravu. V předtopném období byly provedeny 2 rozhlasové relace. Během roku se odhlásilo 6 členů, jako nový člen se nepřihlásil nikdo. Hospodářský úsek obhospodařoval h. Vl. Vanke. Příjem za rok 1974 činil 2810 Kčs, vydání 2671,50 Kčs. Pokl. Hotovost činila 138,50 Kčs, ve spořitelně bylo 1536 Kčs. K 30. výročí osvobození RA uzavřela tato složka socialistický závazek.

Na přístavbě sokolovny opracovali členové sboru 39 hodin.

1975

Svaz požární ochrany v Mor. Bránicích pořádal v r. 1975 cvičení 1x měsíčně za průměrné účasti 6ti členů. Po celý rok byla prováděna údržba techniky, při níž bylo odpracováno 170 hodin. V akci Z na stavbě prodejny odpracováno 219 hodin. V obytných domech byly provedeny preventivní prohlídky za účasti 6ti členů. V měsíci dubnu byl 2x požár způsobený jiskrou z jedoucího vlaku. Dne 7.1.1975 bylo připraveno požární auto ze Zlatovců, takže je po generální opravě a v dobrém technickém stavu. Dne 26.4. proveden v obci sběr starého železa – šrotu – asi 91q. Dne 2.5.1975 byl vyčištěn kanál u pomníku padlých. Dne 19.4. a 20.4. byla pro veřejnost otevřena výstavka v sokolovně k 30. výročí osvobození naší obce RA. Svaz požární ochrany měl celkem 102 členů – 78 mužů a 24 žen.

O výstavbě nové požární zbrojnice nelze zatím prohlašovat nic konkrétního.

1976

Složení této složky pracovalo jako v roce minulém. Výbor se scházel 1x měsíčně. Pravidelná cvičení byla pořádána 2x měsíčně za účasti 8 – 10 členů. Družstvo se účastnilo soutěže o „Putovní proudnici“ v Dolních Kounicích. Z 29 družstev se účastnilo na 14. místě. Během roku bylo zasahováno u 3 požárů. O žních to byl požár obilí u trati, v měsíci srpnu hořela stodola v Nových Bránicích a v listopadu to byl stoh slámy našeho JZD: V měsíci květnu bylo provedeno 327 protipožárních preventivních prohlídek v domech a chatách. Zjištěné závady byly zapsány a před topným obdobím provedena znovu kontrola. V měsíci dubnu byl proveden sběr starého železa. Sebráno asi 60q železa. V akci Z odpracováno 250 hodin, při opravě a údržbě zbrojnice a zbrojové techniky odpracováno 200 hodin. Členská základna je dostatečně široká, ale uvedenou práci provádělo jen asi 10-15 členů. Členská základna v r. 1976 čítala 97 členů a z toho 74 mužů a 23 žen. Stránku administrativní vedla s. Ferdová o hospodářsko, finanční úsek pečoval s. Vl. Vanke.

1977

Svaz požární ochrany utvořil v tomto roce družstvo žáků, které čítalo 14 členů. Toto družstvo bylo zapojeno v branné hře „Plamen“. Cvičení bylo pravidelně 1x za 14 dní a práce probíhala podle osnovy. Mimo to pracovalo a provádělo výcvik družstva mužů.

Na údržbě techniky, výstroje, výzbroje bylo odpracováno 317 hodin, v akci Z 250 hodin. Dne 11.6. se účastnila obě družstva celostátní soutěže požárních družstev v Kupařovicích, kde žáci obsadili 2. místo, muži 3. místo. 10 žáků bylo 25. a 26. června na soustředění v Senoradech. Dne 26.6. probíhala v Dolních Kounicích soutěž „Zlatá proudnice“, kde muži obsadili pěkné umístění. V rámci okresu se účastnilo družstvo 2 námětových? cvičení a celookresního cvičení v Nových Bránicích.

Na jaře 1977 se účastnilo 16 členů domovních prohlídek v266 domech. Jednalo se o preventivní prohlídky komínů. 23 prohlídek nebylo provedeno pro nepřítomnost občanů. Při jarním úklidu byly prořezány topoly u hřbitova. V letním období po bouři odklízeli členové ČSPO nánosy bahna, bláta a nečistot ze silnice kolem Babákova mlýna a v Sadech. Zásahy u požárů byly celkem dva. V únoru hořela stodola slámy na kopcích. Likvidace se účastnili i žáci. V srpnu hasili požárníci požár v trati Komořina od lokomotivy. Členská základna v tomto roce činila 92 členů, z toho 71 mužů, 21 žen. Celkový majetek požárníků činil 9113 Kčs.

1978

V roce 1978 oslavil svaz požární ochrany v Mor. Bránicích 70. výročí svého založení. Svaz byl založen v r. 1908, kdy okr. hejtman v Brně po velkém požáru dvou usedlostí K. Koblížka a Smetany nařídil obecnímu výboru založit hasičský sbor. Již v r. 1910 se projednávala záležitost výstavby zbrojnice. Veřejnosti byla stavba předána o  roky později. Při oslavě 70. výr. v měs. květnu 1978 bylo zajištěno 1. kolo ČSPO. Účast 120 soutěžících. muži se účastnili a umístnili na 3. místě, žáci obsadili také 3 místo. dne 25.6. se účastnili muži soutěže o putovní proudnici. Z 20ti přítomných družstev byli šestí. V Malešicích probíhalo námětová cvičení za účasti 11 členů místního sboru. Dne 8. 10. se 8 členů účastnilo celookres. námětového cvičení v Dol. Kounicích. V tomto roce bylo provedeno olíčení pož. zbojnice a nátěr okapových rour. Členové se účastnili všech akcí pořádaných NF. Pracovali na přístavbě mateřské školy, vybetonovali šachtu kanálu u prodejny potravin. Tak? odpracováno celkem 385 hod., an údržbě zbrojnice 75 hod, na technice 58 hodin, na výzbroji a výstroji 35 hod. Svaz PO měl celkem 108 členů, 79 mužů, 29 žen. V r. 1978 zemřeli členové Fr. Havoň a J. Hort. Pokladní hotovost 9154,95 Kčs, vydání 1972 Kčs, příjem 306 kčs, konečný stav pokladny 7487,45 Kčs. V čele organizace stál br. Josef Zoufalý, velitel br. Lubomír Němec.

1979

Základná organizace ČSPO  měla v tomto roce 98 členů. Po celý rok však pracuje jen asi 20 členů. Velmi aktivní byl kroužek mladých požárníků – pionýrů – 12 členů pod vedením Josefa Lukase ml. Členové kroužku se scházeli 1x týdně. Účastnili se celostátní hry „Plamen 80“.

V měsíci květnu se účastnili sport. soutěže požárních družstev v Ivančicích. Také okresní soutěže v Dolních Kounicích se účastnili. V měsíci říjnu se 11 žáků účastnilo první části hry „Plamen 80“ v Ja???rku.

20 členů ZO provedlo v měsíci březnu protipožární preventivní prohlídky domů. Organizace zabezpečovala plnění osnov výcvikového roku. Družstvo mužů provádělo cvičení 2x měsíčně. Byla provedena 3 námětová cvičení, v březnu účast 9 členů, v říjnu v Bratčicích 7 členů na objektech místního střediska JZD: Byla tam účast 8 sborů – 62 požárníků. V měs. červnu se účastnilo 10 mužů soutěže o Putovní proudnici v Dol. Kounicích. V říjnu proběhla soutěž v Malešicích.

V měsíci dubnu likvidovalo požární družstvo požár lesního porostu – 6 čl. Dne 23.6.1979 čistilo 7 členů naplaveniny ze silnice od hřbitova. Také byla čerpána voda ze zatopeného sklepa u Frant. Masopusta. Členové ZO pracovali v akci „Z“  na přístavbě mateřské školy. Na údržbě zbrojnice bylo odpracováno 50 hodin, na údržbě techniky 53 hodin – výzbroj a výstroj 25 hodin. Z počtu 98 členů bylo 77 mužů, 21 žen, 1 člen – Fr. Sládek zemřel a br. Jiří Schoř požádal o převedení do Dolních Kounic. Pokladní hotovost činila celkem 6423,15 Kčs, Vydání za rok 1979 2082,90 Kčs, příjem 1054,55 Kčs.

Členové sboru pomáhali členové požárního sboru při úklidu a čištění vozovky po velké bouři spojené s průtrží mračen, která se snesla nad Bránicemi dne 23. června 1979

S pomocí Obecní kroniky připravil Ing. Jan Černý