Z obecní kroniky 1980-1989

1980

Svaz požární ochrany v tomto roce 95 členů: 74 mužů, 21 žen. Vojenskou službu vykonávalo 5 členů, 1 člen zemřel, přistoupili 2 noví členové, 4 členi se odstěhovali.Velmi dobře pracovalo družstvo mladých požárníků pod vedením br. Josefa Lukase, který s nimi prováděl každý čtvrtek pravidelná cvičení. Děvčat bylo méně, scházela se každý pátek.Družstvo mladých bylo zapojeno do celostátní hry „Plamen“.

Účastnili se závěrečného srazu v Zastávce a absolvovali branný závod v Rozdrojovicích. V měsíci červnu 27.6.-29.6. uspořádán na ukončení jarní části výcviku stanový tábor v Buškovicích, jehož se účastnilo 10 žáků. Dne 21. bylo provedeno vyškolení prohlídkových skupin za účastgi 5ti zástupců NV a 20 členů ZO ČSPO. Plnění výcvikového roku bylo prováděno školením a pravidelným cvičení družstva mužů 2krát měsíčně. Námětová cvičení byla 3. Prvního námětového cvičení se družstvo neúčastnilo, nebyl vyhlášen poplach NV. Dne 21.8. provedeno cvičení na prodejnu v Mor. Bránicích, účast 7 mužů. Dne 19. října 1980 provedeno cvičení v Trboušanech, účast 8 mužů. Dne 17.května se účastnilo družstvo 1.kola soutěže v Malešovicích. Dne 14. června se konalo II. kolo SSPD v Židlochovicích o Putovní proudnici. Dne 19. července konána soutěž požárních družstev ve Všechovicích.

Během roku se účastnilo družstvo zásahu u ddvou požárů. Likvidovalo požár briket u Hronů a u Obulaných se vzňala sláma na družstevním honu–účast 6-8 členů.

Jinak členové ČSPO se účastnili brigád v akci „Z“ na přístavbě mateřské školy.

1981

V měsíci květnu 23.5.1981 opustil řady požárníků dlouholetý a velmi zasloužilý člen, náčelník br. Josef Zoufalý. Na jeho místo nastoupil s. Jiří Kočí a do práce v této složce se zapojil br. Lubomír Němec. Jednatelkou byla s. Vlasta Ferdová. V roce 1981 pracovaly ve složce PO dva kolektivy mladých požárníků, oba byly přihlášeny do celostátní hry „Plamen“, scházely se pravidelně 1x týdně. Soutěž se uskutečnila v Radosticích 26.9.1981, kde chlapci se umístili na 3. místě ze 14ti. Družstev a dívky rovněž na 3. místě v kategorii starších žákyň ze 7mi soutěžních družstev. Za celoroční činnost bylo pro mládež organizováno třídenní táborové soustředění mladých požárníků na břehu řeky Rokotná v katastru obce Buškovice. Dne 6.11.1981 se oba kolektivy účastnily lampiónového průvodu při oslavě VŘSR s hořícími pochodněmi. Jinak po celý rok pokračovali členové ve výcviku. K aktivnímu zásahu u požáru nedošlo. Cílem požární ochrany je naučit členy kolektivu mladých požárníků základním návykům a požárnímu výcviku.

1982

V měsíci květnu 23.5.1981 opustil řady požárníků dlouholetý a velmi zasloužilý člen, náčelník br. Josef Zoufalý. Na jeho místo nastoupil s. Jiří Kočí a do práce v této složce se zapojil br. Lubomír Němec. Jednatelkou byla s. Vlasta Ferdová. V roce 1981 pracovaly ve složce PO dva kolektivy mladých požárníků, oba byly přihlášeny do celostátní hry „Plamen“, scházely se pravidelně 1x týdně. Soutěž se uskutečnila v Radosticích 26.9.1981, kde chlapci se umístili na 3. místě ze 14ti. Družstev a dívky rovněž na 3. místě v kategorii starších žákyň ze 7mi soutěžních družstev. Za celoroční činnost bylo pro mládež organizováno třídenní táborové soustředění mladých požárníků na břehu řeky Rokotná v katastru obce Buškovice. Dne 6.11.1981 se oba kolektivy účastnily lampiónového průvodu při oslavě VŘSR s hořícími pochodněmi. Jinak po celý rok pokračovali členové ve výcviku. K aktivnímu zásahu u požáru nedošlo. Cílem požární ochrany je naučit členy kolektivu mladých požárníků základním návykům a požárnímu výcviku.

1983

Základní organizace svazu požární ochrany měla v r. 1983 celkem 83 členů, z toho 64 mužů, 19 žen, 2 členové vykonávali vojenskou službu. Organizace měla dvě družstva mladých požárníků, 1 družstvo dorostenců a 1 družstvo mužů. Mladí zdravotníci se scházeli 1x týdně. Byli zapojeni do celostátní soutěže „Plamen“, kde obsadili 1. místo. Jako vedoucí pracovali Josef Lukas a Miloš Vařejka. Za dobrou práci byl pro ně uspořádán stanový tábor v Budkovicích.

V měsíci lednu až březnu byly práce zaměřeny na proškolení prohlídkových skupin a na provádění protipožárních prohlídek. Do této akce bylo zapojeno 20 členů a 8 občanů. Odpracováno 136 hodin. Dal 29.4. bylo provedeno v Mělčanech námětové cvičení, jehož se účastnilo 8 členů.

V roce 1983 vyjelo požární družstvo celkem ke třem hlášeným požárům. Dne 4.4.1983 byl hlášen požár vepřína v Malešovicích, dne 25.7.1983 požár stodoly v Nových Bránicích a dne 5.10.1983 hořela skládka n.p.Lachema. Brigády byly zaměřeny převážně na údržbě techniky, výstroje a výzbroje. Odpracováno celkem 139 hodin. Předsedou byl zvolen Jiří Kočí, velitel Lubomír Němec, jednatel Vlasta Ferdová.

1984

Svaz požární ochrany měl v r. 1984 celkem 79 členů. 60 žen, 19 žen. Předseda Jiří Kočí, velitel Lubomír Němec, jednatelka Ferdová Vlasta. V roce 1984 zemřeli 4 dlouholetí členové: František Jedon, Oulehla Ladislav, Lukas Josef a Josef Dvořák. Organizace měla 1 družstvo mužů a 1 družstvo mladých požárníků. Mladí se scházeli 1x týdně, byli zapojeni do soutěže „Plamen“, dorostenci se umístili na druhém místě v okrese. Možno konstatovat, že ZO požární ochrany klade na práci s mladými požárníky zvýšený důraz a dosažené výsledky svědčí o tom, že se tato práce v dobrém ZO vrací. Vedoucími mladých požárníků jsou Josef Lukas, Miloš Vařejka a Karel Ambrož mladší.

 

Družstvo požárníků se po celý rok věnovalo intenzivnímu výcviku. V preventivní činnosti se 22 členů účastnilo po provedené výcviku – školení 204 prohlídek a 15ti  prohlídek v obytných budovách a provozovnách. Při prohlídkách a údržbě požární techniky, úpravě klubovny i při veřejně prospěšné činnosti bylo odpracováno téměř 700 hodin. Plánovaný stanový tábor se v tomto roce nepodařilo zajistil. Práce v měsíci dubnu až červnu byla zaměřena na soutěž o „Putovní proudnici. K zásahům u požárů nedošlo. Jinak 1 člen organizace se stal dárcem krve, mladí požárníci odevzdali do sběru 5q papíru.

1985

Organizace pracovala v r. 1985 v následujícím složení. Předseda Jiří Kočí, místopř. Petr Kališ, velitel Lubomír Němec, Lukas Josef, hospodář Vanke Vladimír, mat. tech. Ref. Libor Krutiš, jednatelka Vlasta Ferdová, org. Ref Josef Ferda, ref. CO Karel Ambrož, ref. mládeže Alena Krulišová, Miloš Vařejka. Revizoři Navrátil Zdeněk, Krutiš Karel, Jan Rathouzský.

Složka měla jedno družstvo mladých žáků, jedno družstvo dorostenců a dorostenek a jedno zásahové družstvo mužů. Mladší žáky vedl s. Josef Lukas – cvičení jedenkrát týdně. V branném závodě obsadilo toto družstvo 13. místo, dorostenky 1. místo. Družstvo mužů plnilo úkoly výcvikového roku s průměrným počtem 11ti mužů. Prováděna příprava školení, různé závody – v akci o Putovní proudnici obsadili 2.místo v okrsku. V měsíci únoru prováděny protipožární prohlídky.

V době po 20. květnu v údobí dlouhotrvajících dešťů prováděna požární pohotovost, odstraňovány následky velké vody. Dne 23. května 1985 prováděno čerpání vody ze strojovny prameniště místního vodovodu. Za tuto práci vyslovilo vedení odštěpného závodu JM vodovody poděkování.

Dne 5. října 1985 byl v Moravských Bránicích uspořádán branný závod celostátní sportovní branné hry Plamen 8 – účast 66 družstev – 700 dětí – počasí přálo, akce byla velmi dobře připravena ke spokojenosti přítomných. Dne 30. března 1985 uskutečněn pro mladší žáky tematický zájezd do požárního muzea v Přibyslavi – spojen s prohlídkou Třebíče.

V tomto roce pořádali požárníci hody, počasí však nepřálo – po celý den drobný déšť, takže finanční efekt nebyl nijak uspokojivý.

Na úseku preventivní výchovné činnosti provedeny prohlídky v 265ti obytných domech a 11ti drobných provozovnách – 26 členů odpracovalo 116 hodin. Jinak: požární technika – výstroj, výzbroj 229 hodin, zvelebení životního prostředí 465 hodin, pomoc v zemědělství 112 hodin, vysázeno 40 stromků. Uzavřený soc. závazek na minulé výroční schůzi splněn a překročen. Sběr papíru 200 kg nebyl splněn. Národní směny se účastnilo 18 členů a 9 mládežníků – odpracováno 54 brig. hod. Jako dárce krve se přihlásil Petr Kališ. V tomto roce měla organizace 87 členů, 66 mužů, 21 žen. 1 člen zemřel Lad. Slaný. Příjem v r. 1985 činil 2.249 Kčs, vydání 2.430 Kčs. V pokladně 8.098,65 Kčs.

1986

V roce 1986 pracoval výbor ZO SPO v následujícím složení:

 1. Předseda: Jiří Kočí
 2. Velitel: Lubomír Němec
 3. Preventář: Josef Lukas
 4. Hospodář: Vlad. Vanke
 5. Mat. tech. ref.: Libor Krutiš
 6. Jednatelka: Vlasta Ferdová
 7. Org. referent: Josef Ferda
 8. Ref. CO: Karel Ambrož
 9. Místopř. Petr Kališ
 10. Ref. mládeže: Alena Krutišová
 11. Člen výboru: Miloš Vařejka
 12. Revizoři: Zdeněk Navrátil
 13. Karel Krutiš
 14. Jan Rathouzský

V roce 1986 měla organizace celkem 87 členů, 65 mužů, 22 žen. V roce 1986 odešli z řad požárníků: Žofie Smetanová, František Schoř, Bohumil Rajchl. Jako noví členové přijati: Petr Sedláček, Alena Sedláčková, Jindra Rathouzská. 5 členů vykovávalo vojenskou službu.

Počáteční stav pokladny v tomto roce činil 8 098,65 Kčs. Příjem za rok 1986 byl 10 207,40 Kčs, což je příjem z ostatků 5 308,40 Kčs, sběr starého železa 1 600 Kčs, barevných kovů 774 Kčs, čl. známek a pod. vydání za rok 1986 činila 2 370,10 Kčs.

Organizace SPO měla v r. 1986 2 družstva mladých požárníků, družstvo dorostenek a družstvo mužů. Mladší žáci se scházeli pravidelně 1 krát týdně pod vedením Josefa Lukase, Marty Kuchaříkové a Sáši Binderové. Byly zapojeny do celostátní soutěže Plamen. V jarních měsících se družstva připravovala na okresní kola soutěže požárních družstev.

3. března 1986 se účastnili mladí požárníci obvodního kola v Ivančicích. Po dobrém umístění postoupili do okresního kola, které se konalo v Oslavanech. Dorostenky se zde umístily na 5. místě.

V Moravských Bránicích byl uspořádán branný závod celostátní sportovní? branné hry Plamen.

Dne 4. října soutěžili mladší a starší žáci. Mladší žáci se umístili na 14. a 16. místě, starší na místě. 16 místě. Dorostenky obsadily 1. místo. Soutěž byla velmi dobře organizována, což zaručilo její zdárný průběh. ZO se účastnila oslav 1. máje a VŘSR. V měsíci únoru byly proškoleny proti požární hlídky, které provedly prohlídky ve 212 obytných budovách, 11 drobných provozovnách a 54 rekreačních objektech.

Dne 10. května byl uspořádán tematický zájezd do Valtic. Pro mladé požárníky byl uspořádán táborový oheň na konec prázdnin. Během roku bylo odevzdáno 3200 kg starého železa a 200 kg barevných kovů

1987

Základní organizace požární ochrany měla v r. 1987 celkem 94 členů, z toho 29 žen, 65 mužů. Jeden člen zemřel, 1 člen se odstěhoval, vojenskou službu vykonávali Miloslav Příkazský, Křeček František a Smetana Petr.

V ZO pracovala 2 družstva mladých požárníků, 1 družstvo dorostenek a družstvo mužů. Vedoucím družstev mladých byl Josef Lukas a Marta Kuchaříková. Obě družstva jsou zapojena do celostátní hry Plamen, skončila na druhém místě a postoupila do celostátního kola. Družstvo dorostenek pod vedením Marty Kuchaříkové se umístilo na druhém místě, Lenka Světlíková v soutěži jednotlivců se umístila na druhém místě a Mirka Pazourková na místě třetím. Dne 13. června se družstvo dorostenek účastnilo branného závodu ženských a dorosteneckých kolektivů. Ženy se účastnily 7.6. soutěže v Silůvkách, kde obsadily 3. místo.

Družstvo mužů má 15 členů, scházelo se 2 krát měsíčně a plnilo úkoly dané výcvikovým rokem. Účastnili se 1. kola v Ivančicích, 7. června soutěže v Silůvkách a 21. června soutěže o putovní proudnici v Dol. Kounicích. Družstvo mužů zasahovalo dne 16. července při požáru stodoly u Fraibergů. Zásah byl hodnocen velitelem požárního útvaru z Ivančic velmi dobře, než dojely posily z okolí, byl požár lokalizován. Další zásah provedli místní požárníci v noci z 3. na 4. prosince 1987, kdy hasili požár osobního automobilu u Ladislava Koblížka. K požáru došlo následkem závady v zapalování. Lze hovořit o štěstí, že byl požár včas členem rodiny zpozorován. Požár lokalizovali místní požárníci za pomoci požárníků z Ivančic, kteří v nejkratší době se dostavili. Nebýt včasného zásahu, byl by se požár rozšířil na obytné stavení.

V měsíci březnu bylo provedeno 252 domovních prohlídek v obytných domech, 11 prohlídek v drobných provozovnách a 50 prohlídek v rekreačních chatách.

Bylo zjištěno 19 závad. Jinak členové ZO se účastnili všech v místě pořádaných oslav – 1. máj, oslava VŘSR...

Brigádnická činnost:

Údržba požární techniky, stavebního zařízení – odpracováno 292 hodiny.

Na zvelebení životního prostředí odpracováno 218 hodin

Výbor se scházel 1x měsíčně. pokladní hotovost: 465,45 Kčs, v záložně 13 624,80 Kčs. Někteří členové převzali v tomto roce do socialistické péče požární zbrojnici, techniku, výstroj a výzbroj.

1988

K 31.12.1988 měla tato organizace 90 členů, 62 mužů, 28 žen, zemřeli Jiří Kočí, Jan Trecha, přestěhoval se Petr Vařejka.

V organizaci jsou 2 družstva mladých požárníků, vedl Josef Lukas, jedno družstvo žen, vedla Marta Kuchaříková a Vl. Svobodová, 1 družstvo mužů.

Mladí požárníci byli zapojeni do celostátní hry „Plamen“. Úspěšně si vedlo i soutěžní družstvo dorostenek v Oslavanech. Družstvo mužů plnilo úkoly výcvikového roku. Účast o putovní proudnici. Účast na námětovém cvičení v Oslavanech.

Zásahy při požárech: Dne 14. července 1988 se účastnili požárníci likvidace požáru hospodářského stavení Jana Odehnala. Požár byl včas likvidován, takže obytné stavení bylo zachráněno. Téhož dne byl likvidován požár u Václava Koblížka, kde od kamen chytly záclony a křeslo. Dne 6. května vyjeli požárníci k likvidaci požáru sušky? v Malešicích.

V ZO je ustavena skupina členů pro prevenci. Na jaře 1988 provedeno 238 protipožárních prohlídek komínů v obytných domech a drobných provozovnách – zjištěno 12 závad, 10 bylo ihned odstraněno. Odpracováno 112 hod. Finanční hotovost 390,45 Kčs, v záložně je 13 189 Kčs.

1989

Tato organizace měla ku konci roku 1989 celkem 87 členů, 28 žen, 59 mužů. Během roku dva členové vystoupili: Vladimír Procházka a Ladislav Zoufalý.

V organizaci pracuje jedno družstvo mladých požárníků, jedno družstvo dorostenců, družstvo žen a družstvo mužů. Mladí požárníci se scházeli každý týden, jejich vedoucí byl Josef Lukas, Marta Kuchaříková. Chlapce vedl Evžen Svoboda s Ant. Schořem. Družstvo mužů tvořilo zásahovou jednotku, která měla 15 členů. Scházeli se pravidelně a plnili úkoly dané výcvikovým rokem. Dne 1. června zasahovali při požáru dílny ve statku v Dolních Kounicích.

V měsíci červenci zasahovali při požáru suché trávy a při požáru chat nad kamenolomem. Od 24. června byla znovu namontována siréna, která byla téměř rok mimo provoz. Na jaře bylo provedeno. Na jaře bylo provedeno 165 protipožárních preventivních kontrol v obytných domech a 10 kontrol v drobných provozovnách. Menší závady byly ihned odstraněny.

Při údržbě požární techniky bylo odpracováno 237 hodin. Dva členové jednotky darovali krev. Finanční hotovost ku konci roku byla 117,45 Kčs, v záložně 14 829,90. Vydání činilo 1 143 Kčs.

S pomocí Obecní kroniky připravil Ing. Jan Černý