Z obecní kroniky 1908 - 1969

1908

V roce 1908 byl zřízen v Mor. Bránicích sbor dobrovolných hasičů a zakoupena střikačka od fy. Smékal v Prostějově za 3.300 K. Prvním starostou sboru byl zvolen Oulehla Jindřich čís. 11, prvním náčelníkem Smetana Antonín.

1911

Sbor dobrovolných hasičů postavil na starém hřbitově u ivančické silnice, jehož část darovala obec sboru, hasičský spolkový dům s 1 místností pro spolkové schůze. Na stavbu přispěla obec subvencí 1.600 K s podmínkou, že spolkové místnosti bude používáno za zimní tělocvičnu pro školní mládež.

1925

V roce 1925 byla zmotorisována sboru dobrovolných hasičů stříkačka nákladem 16.000 Kčs.

1932

Za noční bouře v červenci 1932 uhodilo do mlýna čís. 73 Vl. Procházky a tento přes veškeré úsilí hasičských sborů z místa a okolí úplně vyhořel.

1948

8.VIII oslavil místní sbor dobrovolných hasičů 40. výročí založení hasičského sboru. Při této příležitosti bylo provedeno návodné cvičení všech složek a ukázky, jak byl místní sbor vyzbrojován postupem let – s praktickými ukázkami použití různé výzbroje a stříkaček během cvičení. Pěkně působilo cvičení prvních členů hasičského sboru – toho času už šedivých občanů a cvičení ženského odboru.

1949

15. července zakoupil MNV od fondu Národní obnovy osobní auto za obnos 43.000 Kčs, jež bude sloužiti jako sanitní auto pro místní potřebu a jako dopravní auto členů hasičského sboru na místo požáru v okolí.

1951

V období podzimním nebylo půjčování vůbec zahájeno, protože knihovní místnost musela být uprázdněna a změněna ve školní kabinet a spolková místnost (hasičského) požárního sboru při MNV kam byla knihovna přestěhována, byla proměněna  v zatímní třídu mateřské školy.

1. ledna byla provedena změna organisace sboru dobrovolných hasičů na požární sbor při MNV se jménem Místní jednota svazu československého hasičstva. V dubnu byla provedena akce čistoty obce a protipožárního bezpečí prohlídkou topných zařízení.

Požární sbor a místní občané konali v době žní a při výmlatu noční hlídky.

1956

Naši požárníci se i v tomto roce umístili v okresní soutěži jako první. Byli odměněni zájezdem do Brna a na Kníničskou přehradu. Za dobrou a obětavou práci byli žáci hlavně v době žní odměněni Stát. spořitelnou věcnými cenami.

Na jaře a na podzim uspořádali požárníci besedy s občany. Při těchto provedl řed. školy Král školení protipožárních hlídek a školení civilní obrany.

1958

19. IV. t. r. oslavila MJ ČSPO padesáté výročí založení Místní Jednotky požární ochrany. Na toto výročí připravili místní požárníci bohatý program. Na den založení MJ ČSPO t.j. 19. IV. byl v sokolovně uspořádán koncert na kterém vystoupil velký orchestr. Osvětové besedy v Dol. Kounicích za řízení prof. Frant. Psoty, člena Janáčkovy opery v Brně. Koncert byl velmi navštíven a přinesl posluchačům hodnotnou zábavu. Následující den 20. IV. byla uspořádána 20. IV. byla uspořádána slavnostní schůze místních požárníků, na které bylo vzpomenuto zakládajících členů a dosud žijícím členům byly předány pamětní diplomy. Byli to: Badin Otmar, Němec Ant., Koblížek Vilém a Jan, Hlavoň    , Oulehla Jaromír, Schoř.

6. července byl pořádán Den požárníků. Měl velmi bohatý a zajímavý program. Dopoledne bylo provedeno aplikační cvičení. Požární útok byl proveden po vyhlášení poplachu na školu. Ku pomoci byli přizváni požárníci z Nových Bránic. Vodní vedení bylo taženo od rybníka. Po provedeném cvičení shromáždila se celá veřejnost na hřišti mateřské školy. Zde byla řed. nár. školy J. Králi předána předsedou MNV s. Urbanem jedna učebna. Dále byla v místnosti školy otevřena výstava MJ ČSPO. Tato obsahovala fotografie, diplomy a j. uchované památky od založení PO. Odpoledne na hřišti a sokolovny byla konána slavnost na které vystoupili mladí požárníci, družstvo žen a obdiv vzbudili zakládající nejstarší členi, kteří v původních stejnokrojích a na ruční vozové stříkačce se představili obecenstvu. Večer byla slavnost ukončena taneční zábavou.

1959

24. IV. byla v naší obci uspořádána soutěž požárních družstev na hřišti sokolovny. Za místní jednotu pož. ochrany závodila 2 družstva žáků a 1 druž. žaček. 1. druž. žáků se umístilo na druhém místě.

14. června se konalo okresní kolo požárních družstev v Rosicích. Družstvo dívek získalo bronzovou medaili.

Velitel místní jednotky ČSPO Josef Zoufalý byl vyznamenán čestným odznakem „Za příkladnou práci.“

1961

Na opravu požární zbrojnice byla dána částka 8000 Kčs; zakoupena krytina, parkety a j.

Žně začaly 11. července, výmlat pro zahumenkáře byl zahájen 19. července a 22. července pro JZD a trval po celý měsíc, t.j. do 21. srpna. Brigády masových organizací KSČ, Sokola, Myslivecké jednoty, Požárníků mlátily vždy večer a vydatně pomáhaly.

Na rozšíření požární zbrojnice odpracováno v akci „Z“ 280 hod.

1962

50. výročí postavení požární zbrojnice bylo vzpomenuto na výroční schůzi v srpnu, na niž byli pozváni žijící členové zakládající. Bylo vzpomenuto zemřelých zakládajících členů.

1963

Požární zbrojnice si vyžádala na dokončení elektroinstalace a natěračských prací 2.000 Kčs.

1964

Československý svaz mládeže využívá budovu požárníků jako klubovnu.

1965

Československý svaz mládeže (ČSM), jenž již několik roků užívá místností požární zbrojnice ke svým schůzím jako klubovny, musí, po dohodě s výborem Požární ochrany (PO), vrátit místnosti svému účelu. Svými schůzemi úplně izoluje členy PO od veškeré činnosti.

Požární ochrana dostala od náčelníka Provozního oddílu ČSD v Brně Ant. Popka děkovný dopis za to, že se zúčastnila 1. července, po krupobití odstraňování nánosu na kolejích a přičinila se tak o to, že vlak, který v této náplavě uvázl měl jen 50 min. zpoždění a nedošlo k vážnější nehodě.

1966

V roce 1966 bylo zahájeno budování vodovodu. I tato akce bude ku prospěchu obce, jednak proto, že všichni občané nemají vlastní studnu a jednak po stránce bezpečnostní, kdy dojde k vybudování hydrantů a bude tak protipožární bezpečnost zajištěna.

1967

V roce 1967 pracoval výbor této složky v následujícím složení:

 1. Josef Zoufalý - předseda
 2. Jar. Cupák – velitel
 3. Jar. Král – jednatel
 4. Jitka Schořová – hospodář
 5. Vl. Vanke – ref. pro vých. práci    
 6. Fr. Badin, preventář
 7. Zd. Navrátil – tech. ref.
 8. Boh. Oulehla – ref. pro mládež
 9. Jaroslav Smutný, org. ref.
 10. Jiří Kočí, ref. CO

Členové výboru: Jar. Kasal, Josef Obulaný, rev. Frant Drábek – A. Trenzová.

Přehled činnosti:

 • Pod vedením velitele pořádáno za rok 5 cvičení.
 • Dne 18.3. konána protipožární prohlídka v 286 domech. Zjištěno celkem 12 závad – 1 vážná.
 • Dne 3.4. provedeno protipožární cvičení v rámci výcviku obyvatelstva CO. Cvičení spojeno s promítáním 2 filmů s protipožární tématikou.
 • Dne 28.5. provedena protipožární prohlídka v JZD.¨
 • Požární sbor je toho času bez motorového vozidla, jelikož dosavadní auto bylo při technické kontrole pro stáří – vadné brzdy vyřazeno z provozu.
 • V roce 1967 zasáhli naši požárníci pouze ve 2 případech: U železničního mostu se vzňala chlévská mrva JZD a v chatařské oblasti za řeku shořela jedna chata.
 • V příštím roce oslaví naše požární jednotka 60. roků svého trvání.

1968

K 31.12.1968 měl pořární sbor celkem 110 členů: 90 mužů – 20 žen. V tomto roce zemřeli členové: Jan Svoboda a Josef Vrba.

Celkový příjem jednoty za rok 1968 činil 14 251,86 Kčs, vydání: 14 026,65 Kčs – ve spořitelně: 3 416,10 Kčs.

Výbor pracoval v následujícím složení:

 1. Předseda: Josef Zoufalý
 2. Velitel: Milosl. Schoř
 3. Ref. prev. Jiří Kočí
 4. Ref. vých. práce: Vl. Vanke
 5. Jednatel: Jaroslav Král
 6. Hospodář: Jitka Schořová
 7. Org. ref. Jaroslav Smutný
 8. Tech. ref. Zdeněk Navrátil
 9. Ref. CO: Jar. Kasal
 10. Ref. mládeže: Jaroslav Cupák

Ostatní členové výboru: Frant. Badin, Josef Slepánek, Božek Oulehla, Josef Obulaný. Revizoři: A. Trenzová – Fr. Drábek. Během roku pořádány 2 schůze členské a 8 schůzí výboru.

V roce 1968 oslavila požární jednota své významné výročí – 60. leté založení jednoty. Svaz protipožární ochrany si za svou dlouholetou, houževnatou a všem občanům prospěšnou práci vydobyl čestné místo v řadě ostatních společenských organizací.

Vždyť každým dnem zachraňují příslušníci tohoto svazu stamilionové hodnoty celospolečenského i osobního majetku a lidské životy.

K 60. výročí založení místní jednoty byla pořádána dne 28. dubna 1968 slavnostní schůze spojená s výstavou fotografií, dokumentujících práci jednoty. Dne 6.7.1968 pořádána taneční zábava v sokolovně. Vlastní slavnost 60. letého výročí založení jednoty se konala 7.7.1968 s bohatým programem, v němž nechyběl nástin vývoje hasících přístrojů, které sloužily a postupně byly zdokonalovány – od ručních stříkaček po motorová čerpadla vody.

Dopolední část slavnosti byla vyplněna aplikačním cvičením za součinnosti družstva JZD, jednoho družstva MJ a družstev D. Kounic a Nových Bránic. K odpoledním cvičením vyšel průvod od požární zbrojnice – dědinou na potok, kde se odbývalo vlastní cvičení.

V roce 1968 bylo vyřazeno dosavadní auto, které již neodpovídalo platným předpisům, jednota obdržela auto novějšího typu.

V roce 1968 nemuseli požárníci zasahovat při požáru. Během roku vysílal místní rozhlas několik relací s protipožární tematikou. V měsíci říjnu převzala jednota pořádání hodů.

1969

Požárníci v obci berou na sebe velký úkol. Vždyť nebezpečí vzniku požáru je nebezpečím téměř každodenním, při němž vznikají jak jednotlivcům, tak národnímu hospodářství obrovské škody. Proč? Velmi často pro lidskou nedbalost, neopatrnost nebo zanedbání předpisů. Požárníci konali protipožární prohlídky a kontroly, prováděli školení a výcvik členů, pomáhali při výchově obyvatelstva, údržbě techniky a výstavbě vodních zdrojů.

Počet konaných cvičení v tomto roce byl menší. Cvičení většinou vedl br. Božek Oulehla. Jmenovaný vedl také družstvo požárníků při lokalizování požáru traileru u žel. mostu 5.3.1969 a požáru lesa u Obulaných 15.4.1969 za účasti 24 členů. Dne 28.10. byl rovněž hašen požár lesa u učňovského učiliště. Preventář Miloš Schoř provedl 4 prohlídky v JZD a ve všech rekreačních chatách. Jediný případ byl předán MNV k řešení. O požární techniku se staral br. Zdeněk Navrátil. Požární auto bylo opraveno v Tišnově. Požární organizace má celkem 110 členů, 89 mužů, 21 žen. Hospodářem byla Jitka Schořová: příjem 3890,- Kčs, vydání 3345 Kčs, pokl. hotovost 544,- Kčs, v záložně 2522 Kčs.

Na vesničku SOS věnovala organizace 100,- Kčs. Na přestavbě místní sokolovny odpracovali členové organizace celkem 123 brigádnických hodin. Pracovalo celkem 15 členů. Předsedou sboru byl Josef Zoufalý, v NF zastupoval br. Vlad. Wanke.

Na přístavbě sokolovny odpracovali členové ČSPO 123 hod.

 

S pomocí Obecní kroniky připravil Ing. Jan Černý