Z obecní kroniky 1990-1999

1990

Sbor dobrovolných hasičů měl na konci r. 1990 celkem 85 členů, z toho počtu bylo 29 žen, 56 mužů. Z řad členů odešli v r. 1990 ??? Josef, Vařejka Miloš, Pazourek František, Němec Miroslav. Noví členové byli Holas Ladislav a Holasová Miloslava. V organizaci pracovalo 1 družstvo mladých požárníků, jedno družstvo dorostenců a jedno družstvo mužů.

Mladé požárníci byli chlapci 6-14 roků, scházeli se každý týden, jejich vedoucí byla Marta Kuchaříková, pomáhal Evžen Svoboda. Byli zapojeni do celostátní hry Plamen. Družstvo mužů tvořilo zásahovou jednotku, která měla 15 členů. Scházeli se podle potřeby a plnili úkoly dané výcvikovým rokem.

Zásahy u požáru:

 • 3. března požár chaty u Stříbského mlýna
 • 8. března požár trávy na Dolinách?
 • 13. března požár trávy Sádky?
 • 19. března požár za kanálem u Starých
 • 23. března požár lesa v Pršticích
 • 28. srpna požár dřeva za domem u Kališů

Po velké bouřce v květnu čerpali hasiči vodu a bláto u Plačků a Němců. Pro družstvo dorostenců bylo zakoupeno 10 kusů stejnokrojů, na něž obdržel spolek dotaci od okresního výboru.

Dne 16. a 17. září uspořádali hasiči rozmarýnové hody, které se celkem vydařily.

Na jaře 1990 bylo provedeno 168 protipožárních preventivních kontrol v obytných domech. Zjištěno 12 závad, z nichž 10 bylo ihned odstraněno. V drobných? provozovnách zjištěny 2 závady. Bylo odpracováno celkem 72 hodin, na údržbě výstroje a výzbroje odpracováno 152 hodin, na údržbě strojů 74 hodin, akce Z 120 hodin. Byla provedena jedna beseda s mladými požárníky. Výborové schůze se konaly 1 krát měsíčně – řídily se pokyny OV.

1991

Sbor dobrovolných hasičů měl v r. 1991 celkem 79 členů, z toho 27 žen a 52 mužů. Z toho počtu je 41 člennů činných a 38 přispívajících. V roce 1991 zemřela dlouholetá členka Anežka Červinková, odstěhovali se Fischer Jiří, Šefčíková Iveta, Smetana Petr a členství zrušil Jaroslav Král.

Sbor má 2 družstva mladých požárníků, družstvo dorostenců, mužů a družstvo žen. Družstvo mužů tvoří zásahovou jednotku, která má 15 členů.

Zásahy u požárů: V měsíci dubnu se účastnili likvidace požáru lesa u Silůvek a v měsíci září likvidovali požár briket u p. Vérosty?.

Příjem v r. 1991: úrok 44,60 Kčs, výdělek z ostatků 1742 Kčs, členské příspěvky 348 Kčs, celkem 2134,60 Kčs.

Zůstatek z minulého roku 22 003,85 Kčs.

1992

Sbor měl v roce 1992 celkem 82 členů (50 mužů a 32 žen). Z toho je 45 činných a 37 přispívajících členů. Organizaci opustil Krutiš Libor a Procházka Josef. Bylo získáno 5 nových členů (Němcová Anna, Nešpůrková Anna, Zavřelová Šárka, Příkazská Martina, Němcová Petra).

Ve Sboru pracují 2 družstva mladých hasičů, družstvo dorostenců, mužů a družstvo žen. Mladí hasiči se děli na dvě kategorie – starší a mladší. Družstvo má 20 členů. Jsou to chlapci a děvčata ve věku 6-14 let. Schází se pravidelně každý týden. Jejich vedoucí je Marta Kuchaříková a pomáhají Petra Němcová a Libor Krutiš. Mladí hasiči byli zapojeni do celostátní hry Plamen. Družstvo mužů tvoří zásahovou jednotku, která má 15 členů. Zásahová jednotka vyjela 5 krát. Bylo to j požáru v Komořině, v měsíci červenci 3 krát – hořela cihelna v Dol. Kounicích, pak tráva a les ve Vodovníkách a Kalcích a naposled stoh v N. Bránicích. V září – požár briket u Kubátů. Ba údržbě požární techniky a zařízení bylo odpracováno celkem 204 hodiny, na údržbě výstroje a výzbroje 162 hodiny, na údržbě a ochraně vodních zdrojů celkem 46 hodin. Díky pochopení OÚ v Mor. Bránicích, který uvolnil částku 20 000,- Kčs mohla být provedena oprava střechy přístavku a věže. V roce 92 byla provedena výměna členských průkazek.

1993

V roce 1993 měl Sbor dobrovolných hasičů v Mor. Bránicích celkem 79 členů (48 mužů a 31 žen). Členové jsou rozděleni na činné, těch je 44 a přispívající 35. Z organizace se odhlásil Jíra Karel a Světlíková Lenka. Zemřel Vladimír Jiříkovský.

Ve sboru pracují dvě družstva mladých hasičů, družstvo dorostenců a družstvo mužů. Mladí hasiči jsou rozděleni do dvou kategorií starší a mladší. Do sboru hasičů chodí jak chlapci tak i děvčata ve věku od 6 do 14 let. Schází se pravidelně každý týden. Jejich vedoucím je Marta Sovová a Libor Krutiš. Mladí hasiči jsou zapojeni celoročně do celostátní hry Plamen.

Družstvo mužů tvoří zásahovou jednotku. Zásahová jednotka má 15 členů a schází se dle potřeby. V roce 1993 zásahová vyjela k požárů skládky pneumatik v Bratčicích.

Brigádní činnost: na údržbě požární techniky a zařízení bylo odpracováno celkem 80 hodin, na údržbě výstroje a výzbroje 60 hodin a na údržbě a ochraně vodních zdrojů 25 hodin.

1994

Sbor dobrovolných hasičů má 78 členů, z toho 47 mužů a 31 žen. Výbor SDH pracuje v tomto složení: Ladislav Holas – starosta, Lubomír Němec – náměstek starosty, Josef Lukas – zástupce velitele, Luboš němec ml. – strojník, Vlasta Ferdová – jednatelka, Vladimír Wanke – hospodář, Miloslava Holasová, Marta Svobodová, Jan Němec, Karel Ambrož, Karel Kutiš, Jar. Rathouzský, Zdeněk Navrátil, Libor Krutiš, Josef Ferda.

Veškerá činnost SDH se soustředila především na výchovu mladých hasičů a udržování akceschopného družstva mužů, žen a dorostenců.

Družstvo žen a mužů se zúčastnilo 25. června v Dolních Kounicích soutěže o Putovní proudnici. Ženy se umístily na 3. místě a muži obsadili 9. místo. 27. srpna se sbor zúčastnil soutěže koňských stříkaček v Neslovicích. 8. října byl uspořádán branný závod. Počasí dětem příliš nepřálo. Tohoto závodu se dorostenci nezúčastnili jako soutěžící, ale byli rozhodčími na trati. Vedoucími mladých byli Marta Sovová a Libor Krutiš.

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal opět po čtyřech letech v obci rozmarýnové hody. Hody se uskutečnily ve dnech 18. a 19. září a byly uspořádány na potoku. Tato akce je náročná jak po stránce pořadatelské, tak i finanční. I přesto proběhly bez větších problémů.

Další činnost byla zaměřena na údržbu a úklid místnosti a okolí zbrojnice.

V roce 1994 byly vybírány členské příspěvky pouze v částce 15 Kč. Odvod na okres činil za jednoho člena 20 kč, znamená to tedy, že na každého člena se musel doplatit 5 Kč z pokladny SDH.

1995

Sbor dobrovolných hasičů v Mor. Bránicích měl na začátku roku 1995 celkem 80 členů, z toho 52 mužů a 28 žen. SDH se podílel v roce 1995 na dvou zásazích na katastru obce, kdy hořelo 10. a 12. srpna na Kalcích. Za účasti sborů z okolí se podařilo požár zlikvidovat. Pozitivně je hodnocena činnost mladých hasičů pod vedením Marty Sovové a Libora Krutiše. Na branném závodě, který byl prvním kolem hry Plamen 1995-96, 7. října v Lelekovicích, se zúčastnila z Mor. Bránic dvě družstva, která obsadila 3. a 5. místo. Je to možno považovat za velký úspěch. Hasiči z Bránic se zase dostali na jedno z předních míst v okrese. Družstvo mužů se zúčastnilo v září a říjnu závodů v Hlíně a v Rosicích. Ostatková zábava uspořádaná v únoru znamenala pro pokladnu SDH čistý výnos 4 726,50 Kč. Příslušníci SDH se dále věnovali vnitřním úpravám hasičské zbrojnice i opravě střechy, okapů apod.

SDH zaujímá v životě obce stále významné místo.

1996

V roce 1996 měl sbor 83 členů, z toho 52 mužů a 31 žen. Starostou nadále zůstal pan Ladislav Halas. V témže roce ztratil navždy dva členy, pana Štěpána Schoře a pana Jaroslava Cesara.

Do konce roku získal sbor 5 nových členů.

Spolupráce s obecním úřadem byla velmi dobrá ve všech směrech. Protože technický stav hasičského auta již nevyhovoval, zakoupil obecní úřad nové vozidlo. Interiér hasičské budovy byl opraven a nově vybaven. Byla vybudována kuchyňka a 2 záchody. K vybavení přispěli místní drobní podnikatelé finančními částkami dle svých možností. Při úpravách dobrovolně pomáhali členové sboru i nečlenové – mladí občané. Společenská místnost sloužila též k pořádání schůzí Obecního zastupitelstva a dalším místním spolkům. Pečovatelská služba města Ivančic využívala místnost budovy k pedikérským službám.

V březnu zasahovali hasiči při požáru vinohradu na Kopcích.

Významnou událostí v obci bylo natáčení určité scény k filmu Požírač medvědů. Scéna se natáčela na místním nádraží. Scéna byla přizpůsobena potřebám odpovídajícím ději filmu. Ústřední postavou filmu byl Čech Jan Welzl, polární lovec, který se narodil v Zábřehu na Moravě. Proto naše nádraží bylo opatřeno nápisem Zábřeh na Moravě. Dobově odpovídal děj třicátým rokům.

Natáčení vzbudilo zájem místních občanů, kteří ve skupinách zvědavě přihlíželi.

1997

SDH měl v roce 1997 78 členů, z toho 48 mužů a 30 žen. V tomto roce zemřeli tři členové – pan Pazourek Pavel (roč. 1927), pan Rapouch Karel (roč. 1924), a pan Sládek Vladimír (roč. 1933). Odhlásili se pan Kasal a paní Alžběta Zoufalá.

Sbor má dvě činná družstva. První je zásahové družstvo mužů. Druhé družstvo tvoří mladí lidé, chlapci a děvčata. Scházejí se při pravidelném výcviku pod vedením Miroslava Brázdy. Mladé družstvo v počtu 8 dívek a 4 chlapců se v rámci výcviku zúčastnilo naplnění dvou protipožárních nádrží v Dolních Kounicích. Na okresních soutěžích bránické družstvo mladých hasičů letos chybělo, neboť nebylo pozváno. Pro chvíle oddechu se mládež měla možnost setkávat na diskotéce, jejíž klidný průběh zajišťovali Miroslav a Ladislav Brázdovi.

Zásahové družstvo mužů se zúčastnilo 3. května závodu požárních jednotek se zásahovým vozidlem v Neslovicích. Nechybělo ani při cvičném požárním útoku na Hlíně.

SDH zajistil ve své obci vyčištění kanalizace v ulici od budovy hasičky po silniční můstek přes potok Bukovinka. Dále sbor uvedl do činnosti dva hydranty u potoka Bukovinka před domem pana Sedláčka a hydrant při silnici vedoucí do Ivančic, před domem pana Ant. Schoře. Dopravním stavbám Olomouc a.s. poskytl sbor dva hydrantové nádstavce.

V budově hasičské zbrojnice byla vyměněna vrata, neboť stará již nevyhovovala. Současně bylo zavedeno plynové vytápění za finanční podpory OÚ. Po celý rok bylo umožněno provádět v místnosti hasičky pedikúru.

V roce 1997 byly členské příspěvky nezměněny, a to v částce 30,- Kč. Okresnímu úřadu bylo z této částky odvedeno 20,- Kč.

Do kuchyně bylo zakoupeno vybavení v hodnotě 2700 Kč. Bylo zakoupeno 6 kusů gumových hadic s označením c. Finanční hotovost v pokladně činí 15 503,10 Kč. Na účtě v Č.spořitelně je 6 409,- Kč.

1998

Rok 1998 byl pro SDH významný vzpomínkou na 90. výročí jeho založení. Tímto dnem se stal 26. duben 1908. K této příležitosti obec zakoupila stříkačku, naviják, 200 m hadic a 16 výstrojů.

V roce 1909 bylo rozhodnuto o stavbě hasičského skladiště a společenské místnosti. Stavba byla ukončena roku 1912.

V roce 1918 byl Jubilejní hasičský sbor přejmenován na Dobrovolný sbor hasičů v Moravských Bránicích.

V roce 1933 byla schválena přístavba věže a v roce 1942 sbor předal majetek do správy obce.

V roce 1963 přibyla přístavba dílny, uhelny a vstupního vestibulu.

V roce 1996 prošla budova velkými stavebními úpravami. Byla vybudována kuchyňka, zřízeno sociální zařízení a opravena klubovna. Obecní úřad zakoupil cisternu Š 706.

V roce 1997 následovaly stavební úpravy ve zbrojnici a v celém objektu bylo zavedeno plynové vytápění.

Od roku 1912 budova prošla mnohými úpravami i modernizací. Od ruční a koňské stříkačky, stříkaček Hrček, Primátor, DS 16, PS 8 a po nynější PPS 12; automobily Phonomen, Tatra 805 až po Š 706 RTHP.

Po celou dobu trvání sboru její členové obětavě pracovali, často se zapojili i ostatní občané. Všem patří poděkování, též představitelům obce za finanční pomoc při zabezpečování požární ochrany obce.

V roce 1998 měl sbor 82 členů: 52 mužů, 30 žen, 15 mladých hasičů – chlapců i děvčat. Novými členy se stalo pět mladých hochů. V tomto roce navždy opustil řady hasičů p. Boleslav Krutiš.

Složení výboru:

 1. starosta – L. Holas
 2. velitel – L. Neměc st.
 3. jednatel – V. Ferdová
 4. preventář – J. Lukas
 5. pokladní – Ing. I. Ruibarová

Činnost sboru byla bohatá. Vedle pravidelného výcviku se členové zúčastnili různých akcí. O mladé chlapce a dívky se staral Miroslav Brázda a byl velitelem zásahové jednotky. Práci strojníka zastával Vlad. Brázda.

Účast v soutěžích:

 • 2. května soutěž zásahových jednotek v Neslovicích
 • 20. června soutěž v Ivančicích
 • 27. června tradiční soutěž v Putovní proudnici v Dolních Kounicích,
 • při příležitosti vzpomínkové oslavy založení SDH byla uspořádána soutěž zásahových jednotek, soutěž žen v požárním útoku, soutěž mladých hasičů v požárním útoku za účasti sborů z okolních obcí. Všechny skupiny našeho sboru uspěli v těchto soutěžích na výbornou.

Dne 20. července zprovoznili členové sboru kropící rampu.

Dne 5. června vyjela zásahová jednotka k lesnímu požáru v Radosticích.

V roce 1998 byla provedena rekonstrukce zbrojnice a celková údržba auta. Klubovna byla vybavena novými ubrusy a kuchyňka novými příbory. Obecní úřad zakoupil 8 kusů pracovních stejnokrojů a další materiální vybavení.

Členské příspěvky činily na jednoho člena 60,- Kč. Z této částky bylo 50,- Kč odesláno na okres a 10,- Kč zůstalo v pokladně sboru. Finanční hotovost k 31.12.1998 činila: v pokladně 466,90 Kč a na účtě 5 886,- Kč.

1999

K 31.12.1999 měl SDH 85 členů, z toho 56 mužů a 29 žen. Své členství ve sboru ukončili Stanislav Kališ a paní Martina Příkazská. O ukončení členství požádala paní Miroslava Brázdová.

Výbor SDH pracoval v následujícím složení:

Holas Ladislav – starosta

Němec Lubomír – velitel

Lukas Josef – referent prevence

Brázda Miroslav – strojník a referent mládeže

Ferdová Vlasta – jednatelka

Ruibarová Iveta – hospodářka

Holasová Miloslava – organizační referent

Němec Jan – referent MTZ

Ferda Josef – člen výboru

Navrátil Zdeněk, Krutiš Karel, Rathouzský Jan – revizoři.

Po uplynutí volebního období celý výbor odstoupí s následnou volbou výboru nového.

Činnost sboru v průběhu roku 1999 byla různorodá. Na velmi dobré úrovni pracovalo družstvo mužů. U nejmladších členů klesl jejich počet na pětičlenné družstvo: starší žáci a žákyně po skončení povinné školní docházky přešli do středních škol a do odborných učilišť mimo své bydliště. Mnozí se proto nemohli pro nedostatek volného času aktivně zapojit do družstva mladých hasičů. Vzniklá situace bude vyžadovat, aby SDH vyvinul úsilí udržet spojení s těmito mladými lidmi tak, aby se  v co nejkratší budoucnosti mohli do družstva opět zapojit.

Družstvo mužů se zúčastnilo 8. dubna závodů zásahových jednotek v Neslovicích. Tradiční účast v soutěži o Putovní proudnici v Dolních Kounicích 25. září byla již samozřejmostí.

V roce 1999 se vyskytl zvýšený počet požárů. Dne 28. května hořelo osobní vozidlo SPZ BOL-32-19, likvidace požáru se zúčastnila pětičlenná zásahová jednotka. Dne 9. srpna uhasili dva členové zásahové jednotky hořící vrbu na břehu řeky Jihlavy v k.ú. Mor. Bránice. Požár železničního viaduktu a okolí pod ním pomáhala hasit pětičlenná zásahová jednotka. Hořící slámu na poli v prostoru Kalců uhasili čtyři členové sboru. Sedmičenné družstvo zasáhlo při požáru kolny u pana Hodovského. Poslední dva požáry vypukly v měsíci srpnu.

V roce 1999 se SDH velkou měrou podílel na veřejně prospěšných pracích v obci. V dubnu a v květnu pokáceli členové sboru stromy u pana Tuháčka a u pana Pokorného . V září provedli členové s použitím kropicí lišty mytí silnice procházejících celou obcí. Současně vyčistili odpadní kanály. Dne 29. května odstranili nános bahna z odpadních kanálů po průtrži mračen. Ve dnech 4. a 5. září vyhověl SDH žádosti Hasičského záchranného sboru v Ivančicích o pomoc při demontáži nosné konstrukce ivančického železničního viaduktu. Práce byly spojeny s požární bezpečností.

Údržba požární techniky a úklid hasičského klubovny byly prováděny po celý rok průběžně. V listopadu a v prosinci byly vyčištěny střešní okapy na budově hasičské zbrojnice. Byl proveden průklest lípy před hasičskou budovou. Porucha splachovací nádržky WC způsobila vytopení celé budovy. Všechny prostory bylo nutné vysušit a nově položit podlahoviny.

S pomocí Obecní kroniky připravil Ing. Jan Černý