Rozdíl mezi JSDH a SDH

Drtivá většina obyvatel o žádném dělení hasičů na JSDH a SDH vůbec neví, nebo nepostřehnou dostatečný rozdíl.
Ne jinak tomu je u některých hasičů samotných, ti sice o tomto "dělení" ví, ale ne vždy přesně chápou, v čem přesně tento rozdíl vězí.

Pokusíme se pro vás tyto pojmy vysvětlit co nejpřesněji.

 

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  - je zřizována obcí

vlastními laickými slovy - extrémně zobecněno:  Jednotka požární ochrany jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se každoročně speciálním školení, a jsou podrobeni lékařským prohlídkám.

 

SDH

Sbor dobrovolných hasičů  - je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany

vlastními laickými slovy - extrémně zobecněno:  Sdružení pracující s mládeží, pořádající kulturní a společenské akce, hasičské závody, nábor nových členů, a mnohé další ...

 

Spolupráce SDH a JSDH

Ve většině případů probíhá mezi těmito subjekty tak těsná spolupráce, že oba spojuje v jeden celek.
Většina členů SDH je zároveň zařazena i v JSDH. Ve drtivé většině případů je sídlo obou subjektů totožné (Zbrojnice).
Nutno poznamenat že členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v  subjektu druhém.
 

Zákon

    č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů    .

Úplné znění zákona: UZ_zakona_133_1985.pdf (256,1 kB)

 

viz. JSDH


§ 29

Obec a obecní úřad


(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,

k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,

m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,

n) organizuje preventivně výchovnou činnost,

o) obecně závaznou vyhláškou

1. vydává požární řád obce

2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.


(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany

a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,

b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

§ 68

(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany
 

viz. SDH

§ 75

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany


1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva

 

(2) Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím vykonávajícím činnosti podle odstavce 1 může být poskytována dotace v souladu se zvláštním právním předpisem.