Z obecní kroniky 2000-2009

2000

Počet členů v roce 2000 celkem 84, z toho 28 žen, 56 mužů. Zemřeli dva členové – Jan Němec a Věra Rozmahelová.

Složení výboru:

 • Holas Lad., starosta,
 • Němec Lub., velitel,
 • Lukas Jos., preventista,
 • Němec Jan, náměstek starosty a referent MT2,
 • Brázda Mir., strojník,
 • Ferdová Vlasta, jednatelka,
 • Ing. Ruibarová Iveta, hospodářka.

Členové kontrolní a revizní komise:

 • Rathouzský Jan, předseda KRR,
 • Ferda Jos. a Holasová Mil., členové.

V průběhu roku pracovalo je n družstvo mužů. Mladí hasiči nevykázali pro nezájem žádnou činnost. Zásahová jednotka v počtu 12 členů své úkoly plnila. Sbor získal dva proškolené strojníky, Karla Rathouzského a Tomáše Odehnala. Ve dnech 15.2: a 17.7. se šest členů zúčastnilo kondiční jízdy s proškolením obsluhy požární techniky.

K požárním zásahům nedošlo. V září provedli členové čistění místních komunikací. Z lípy před hasičkou odstranili suché větve a provedli jarní a zimní úklid v okolí zbrojnice. V létě doplnili požární nádrže vodou.

Družstvo mužů se podílelo na soutěži o Putovní proudnici v Dol. Kounicích v počtu 8 členů. Brázda Mir. a Černá Mon. se zúčastnili shromáždění delegátů SDH Brno-venkov.

Členské příspěvky za r. 2000 v obvyklé částce byly vybrány. Finanční hotovost 31.12.2000 činila 4814,- Kč. Příjmy 17884,- Kč a výdaje 4508,- Kč. Zůstatek 18 190,- Kč.

 

2001

V roce 2001 měl sbor celkem 84 členů, z toho 56 mužů a 28 žen. Celoroční činnost vykazovalo pouze družstvo mužů.

Zásahovou jednotku tvořilo osm členů. Byly provedeny kondiční jízdy s proškolením obsluhy požární techniky. Členové svoru zasahovali u požáru 30. června, kdy hořelo v podniku Reguna v Němčičkách. Součástí letních cvičení bylo navážení vody do požárních nádrží.

Družstvo mužů v počtu osmi členů se zúčastnilo 23. června soutěže O putovní proudnici konané v Dolních Kounicích. Dne 30. června se družstvo mužů zapojilo do soutěží pořádaných při příležitosti oslav výročí založení SDH v Nových Bránicích. Svou účast na červencových soutěžích v Ivančicích se podílela tři družstva (dvě družstva mužů a jedno družstvo žen). SDH Mělčany uspořádal dne 25. srpna soutěž – Memoriál Jana Kadaňky – za účasti i družstva mužů z naší obce.

Členské příspěvky v hodnotě 60,- Kč byly vybrány od všech členů. Z toho byla částka 50,- Kč na každého člena odvedena na Okresní úřad v Brně.

Příjmy za rok 2001 činily 20417,- Kč, výdaje 7408,- Kč.

Výbor pracoval v nezměněném složení.

2002

V roce 2002 měl sbor 82 členů, z toho 28 žen a 54 mužů. Řady hasičů opustili navždy Bohuslav Nosek a Cupák Jaroslav.

Výbor pracoval v nezměněném složení. Členové se scházeli dle potřeby. Zásahová jednotka v počtu 8 členů se zúčastnila prací spojených s údržbou zbrojnice a požární techniky. Vyjela k požáru kolny č.p. 195.

Členské příspěvky za rok v hodnotě 60,- Kč byly včas vybrány. Z toho 50,- Kč odvedeno na okres.

Finanční hotovost k 31.12.2001 činila 31 199,- Kč a k 31.12.2002 činila 36 674,- Kč.

2003

V roce 2003 měl sbor 78 členů, (52 členů a 26 žen).            Řady sboru opustil pan Švach Josef. Členství ukončili Sovová Marta, Sova Pavel, Ferda Dušan, Koblížek Martin, Čermáková Ivana a Holas Ladislav. Přijati byli noví členové: Lukas Zdeněk, Vizent Jakub a Elsner Jindřich.

 

Výbor pracoval ve složení:

 • Holas Ladislav – starosta
 • Němec Lubomír – velitel
 • Lukas Josef – preventista
 • Němec Jan – náměstek starosty a referent MTZ
 • Brázda Miroslav – strojník
 • Ferdová Vlasta – jednatelka
 • Ruibarová Iveta – hospodářka

Kontrolní a revizní komise:

 • Rathouzský Jan – předseda KRR
 • Ferda Josef – člen
 • Holasová Mil. – členka

Aktivně činná byla osmičlenná zásahová jednotka. V průběhu roku bylo provedeno osm kondičních jízd s proškolením obsluhy požární techniky. Úspěšná byla tři námětová cvičení. Členové čtyřikrát plnili protipožární nádrže na Hlíně a v Komořině (zahrádkářská osada). Členové zásahové jednotky pečovali o budovu hasičské zbrojnice a o požární techniku.

Dne 28. března zasahovala jednotka u požáru lesa Bukovinka a 29. března u požáru palivového dříví na soukromém pozemku pod nádražím.

Dne 17. května se družstvo mužů zúčastnilo 1. kola soutěže v požárním sportu v D. Kounicích, 14. června soutěže na Hlíně a 28. června v Ivančících – Němčicích.

Členové provedli opravu karoserie cisterny. Vyčistili studnu na hřbitově.

Členské příspěvky v hodnotě byly 80,- Kč vybrány.

Hospodaření SDH:

Finanční hotovost k 31.12.2002 činila          36 674,70 Kč.

Příjmy za rok 2003                                          8 770,- „

Výdaje za rok 2003                                       21 897,- „

Peněžní hotovost k 31.12.2003                     23 547,50 „

2004

V roce 2004 měl sbor 78 členů, z toho 52 mužů a 26 žen. Svoje členství ukončil p. Schoř Vítězslav. Za nového člena byl přijat mladá muž, Rathouzský P. Novým starostou byl jmenován Němec Lubomír. Nahradil odstupujícího starostu Holase Ladislava.

Členové sboru se scházeli dle potřeby. Zásahová jednotka měla do 31. 11. 2004 8 členů. Nově byla zřízena Jednotka požární ochrany obce Mor. Bránice; se všemi členy jednotky byly sepsány smlouvy s obcí a na náklady obce byly provedeny lékařské prohlídky. Rovněž proběhlo školení velitelů a řidičů. Členové jednotky:

 • velitel – Brázda Miroslav
 • Velitel družstva – Odehnal Tomáš
 • Strojník – Rathouzský Karel
 • Členové družstva – Krutiš Libor, Nazarej Zbyněk, Nosek Bohusl., Vizent Jak., Elsner Jindr.
 • Obsluha motor. pily – Rathouzský Pavel

V roce 2004 bylo provedeno 6 kondičních jízd. Hasiči naplnili protipožární nádrže a zúčastnili se prací spojených s údržbou požární techniky a hasičské zbrojnice.

Dne 23. srpna členové jednotky likvidovali požár louky a porostu na poli v k.ú. Mělčany. V listopadu uhasili požár osobního automobilu. 8. května se muži zúčastnili I. kola soutěže v požárním sportu v Ivančicích, 15. května účast na závodech zásahových jednotek v Neslovicích, 5. června závodili v soutěži požárních družstev na Hlíně. Následovala účast na soutěži o Putovní proudnici v Dol. Kounicích a 11. září členové družstva byli pověřeni požárním dohledem při ohňostroji k 800. výročí města Oslavany.

Kulturní akcí se SDH nezúčastnilo. Členské příspěvky byly beze změny a bez problémů vybrány ode všech členů a určená část odvedena na okresní úřad. Peněžní hotovost k 31. 12. 04 činila 24 784,- Kč.

2005

 • starosta – Němec Lubomír
 • velitel – Brázda Miroslav
 • preventista – Lukas Josef
 • náměstek starosty a referent MTZ – Němec Jan
 • zástupce velietele – Odehnal Tomáš
 • strojník – Rathouzský Karel
 • jednatelka – Ferdová Vlasta
 • hospodářka – Ruibarová Iveta

 

Kontrolní a revizní rada:

 • předseda – Rathouzský Jan
 • člen rady – Ferda Josef
 • člen rady – Nosek Bohuslav

Sbor měl 74 členů, z toho 24 žen a 50 mužů. Zemřeli dva členové, Krutiš Drahoslav a Petr Sedláček. Členství ukončili Brázda Vladimír a Miloslava Holasová. Žádost o členství podali Krutiš Jan a Němec Václav.

Zásahová jednotka v počtu 12 členů pracovala v tomto složení:

 • velitel – Brázda Miroslav
 • velitel družstva – Odehnal Tomáš, Krutiš Libor
 • strojník – Rathouzský Karel
 • strojník, obsluha motorové pily – Rathouzský Pavel
 • členové družstva – Nazarej Zbyněk, Nosek Bohuslav, Vizent Jakub, Elsner Jindřich, Němec Václav, Krutiš Jan, Ferda Josef.

Osm členů družstva proškoleno na používání vzduchových a dýchacích přístrojů VDP Saturn. Školení se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. března 2005 a zkoušky 20. března 2005 v Požární stanici Rosice.

Zásahovou jednotku obec vybavila zásahovým oblekem „ZAHAS V“ v počtu 7 ks v hodnotě 85 000,- Kč.

Z činnosti členů SDH:

 • 12 kondičních jízd a cvičení
 • účast na pracích při údržbě hasičské zbrojnice a požární techniky,
 • školení strojníků, velitelů a řidičů,
 • účast na Okresním shromáždění delegátů SDH v Říčanech u Brna,
 • spolupráce členů SDH s firmou MERTA při stavbě kanalizace v obci, tlakování potrubí (6 akcí).

Zásahy u požárů:

 • 2. dubna členové ZJ likvidovali požár zahrady a louky v zahrádkářké osadě VODAVNÍKY,
 • 2. listopadu účast na taktickém prověřovacím cvičení na objekt pily firmy SOUKUP A VOTAVA v Mor. Bránicích,
 • 1. prosince likvidace požáru chaty v oblasti ŽEBĚTÍNA v k.ú. Dolní Kounice. Zásah trval od 22.00 hod. do 3.30 hod. ráno za mrazivého počasí.

Účast na soutěžích:

 • 23. 4. v Ivančicích 1. kolo soutěže v požárním sportu,
 • 7. 5. závody zásahových jednotek v Neslovicích
 • 11. 6. soutěž požárních družstev na Hlíně
 • 18. 6. soutěž zásahových jednotek v Němčicích,
 • 28. 5. ukázka vozidel k výročí 110 let SDH v Oslavanech.

SDH uspořádal ve dnech 18. a 19. září tradiční rozmarýnové hody za příznivého počasí.

Hospodaření

Výše členských příspěvků se nezměnilo, 80,- Kč; částka 70,- Kč za každého člena odvedena na OÚ Brno-venkov.

Finanční hotovost k 31. 12. 2004                            24 784,- Kč

Příjem za členské příspěvky                                       6 240,- „

Příjem z hodů                                                           16 814,50 Kč

Příjmy za rok celkem                                                23 054,50 „

Vydání (člen. přísp. DSH)                                        5 460,-   „

Vydání ostatní                                                             537,-   „

Vydání za rok                                                            5 947,-  „

Peněžitá hotovost k 31. 12. 05                                 41 841,50  „

2006

V roce 2006 čítal sbor 75 členů, z toho 25 žen a 50

50 mužů. Byli přijati dva noví členové Jan Krutiš a Václav Němec. Řady hasičů opustil Vladimír Wanke, který dlouhá léta vykovával funkci hospodáře. Členem sboru byl od roku 1953.

Členové sboru se scházeli dle potřeby a pokynů starosty a velitele. Zúčastňovali se různých prací – údržbou vozidla, požární techniky, hasičské zbrojnice. Sbor měl 1 družstvo mužů, zásahová jednotka měla 12 členů a jejich velitelem byl Miroslav Brázda. Členy svolával 1x měsíčně. Byly prováděny kondiční jízdy a cvičení. Školení tvořilo 40 hodin teorie a 40 hodin praktického výcviku v obecním lese. Dne 16. března t. r. proběhlo v požární stanici v Rosicích cyklické školení použití vzduchového dýchacího přístroje SATURN, zúčastnili se 3 členové. Školení chemicko-technické služby – též v požární stanici Rosice – v rozsahu 16 hodin absolvoval 1 člen sboru.

Zásahová jednotka pracovala ve složení:

 • Miroslav Brázda         velitel
 • Tomáš Odehnal, Libor Krutiš – velitelé družstva
 • Karel Rathouzský       strojník
 • Pavel Rathouzský       strojník a obsluha motorové pily
 • Zbyněk Nazarej, Bohuslav Nosek, Jakub Vizent, Jindřich Elsner, Václav Němec, Jan Krutiš, Jos. Ferda } členové

Zásahy u požárů:

 • Dne 6. ledna t. r. likvidovalo 7 členů požár chaty za tunelem.

Technické akce:

 • 2. dubna t.r. se povodňové pohotovosti zúčastnilo 6 členů.
 • 8. a 11. dubna byl proveden 2x průplach chráničky plynovodu pod tratí za účasti 3 členů.
 • 20. května t.r. provedli 4 hasiči čištění studny v obci pomocí ejektoru, bila a kbelíků.
 • 2. června t.r. 7 členů pokácelo vrbu v areálu prameniště Vodárenské a.s. Ivančice v k.ú. M. Bránice.
 • Odpracováno bylo 39 brigádnických hodin, školení se uskutečnilo v rozsahu 354 hodin, zásahy vyžádaly 76,5 hodin času, ujeto144 km.
 • Členské příspěvky za rok 2006 za každého člena byla odevzdána na okresní úřad.

Výbor sboru pracoval ve složení:

 • Lubomír Němec         starosta
 • Miroslav Brázda         velitel
 • Josef Lukas     preventista
 • Jan Němec      náměstek starosty a referent MTZ
 • Tomáš Odehnal          zástupce velitele
 • Karel Rathouzský       strojník
 • Vlasta Ferdová           jednatelka
 • Iveta Ruibarová          hospodářka

Kontrolní a revizní rada:

 • Jan Rathouzský          předseda
 • Jos. Ferda, Bohusl. Nosek     členové KRR

2007

V roce 2007  měl sbor 73 členů, z toho 24 žen a 49 mužů. Ze sboru se odhlásili členové Ant. Hanák a Hana Plačková.

Společné schůze svolával starosta s velitelem dle potřeby. Sbor měl jedno družstvo mužů, zásahovou jednotku v počtu 12 členů. Velitelem byl Miroslav Brázda

Členové jednotky se scházeli 1x měsíčně, prováděli kondiční jízdy a cvičení. Cyklického školení na vzduchový dýchací přístroj SATURN, pořádané v Rosicích, se zúčastnilo 8 členů.

Zásahová jednotka pracovala ve složení:

 • velitel           Miroslav Brázda
 • velitelé družstva Tomáš Odehnal, Libor Krutiš
 • strojník         Karel Rathouzský      
 • členové        Zbyněk Nazarej, Bohuslav Nosek, Jakub Vizent, Jindřich Elsner, Václav Němec, Jan Krutiš, Zdeněk Lukas

Zásahy u požárů: 17/6 07 požár osobního automobilu, účast 4 hasičů

Soutěž: v květnu účast družstva mužů v 1. kole

Technické akce:

20. ledna čištění obecní studny, 24. března kácení obecních akátů, 29. dubna pohotovost v obci Hlína při slavnostním otevírání rozhledny, 29. května čištění odpadních kanálů v místní ZŠ, 5. června plnění protipožárních nádrží, 24. června dětský den, ukázka požární stanice Ivančice při hašení objektu a motorového vozidla, předveden útok v požárním sportu, 22/7 při hašení osobního automobilu, účast 6 hasičů.

Členové sboru odpracovali 232 brigádnických hodin, jejich účast v rozsahu 90 hodin na školeních, při zásazích časové rozpětí 16 hodin, ujeto 320 km.

Kulturní akce:

V únoru ostatky, v květnu účast 12 mladých hasičů na Dni otevřených dveří pořádaní PSI (Požární stanice Ivančice), v září rozmarýnové hody.

Členské příspěvky v hodnotě 80,- Kč vybrány a částka 70,- Kč za každého člena na okres odvedena. Odvod za mladé hasiče činil 50,- Kč.

Výbor v roce 2007 pracoval ve složení:

 • starosta           Lubomír Němec
 • velitel  Miroslav Brázda
 • preventista      Josef Lukas
 • náměstek starosty a referent MTZ     Jan Němec
 • zástupce velitele         Tomáš Odehnal
 • strojník            Karel Rathouzský
 • jednatelka       Vlasta Ferdová
 • hospodářka     Iveta Ruibarová

Kontrolní a revizní rada:

 • předseda         Jan Rathouzský
 • členové KRR  Josef Ferda, Bohuslav Nosek

2008

Organizace je pro klidný život v obci snad ta nejdůležitější. Sbor dobrovolných hasičů měl ke konci roku 2008 71 členů, z toho 23 žen a 48 mužů. Výbor SDH pracoval ve složení: Lubomír Němec, M.B. 38 – starosta, Miroslav Brázda, M.B. 369 – velitel, Josef Lukas, M.B. 43 – preventista, Jan Němec, M.B. 121 - náměstek starosty a referent MTZ, Tomáš Odehnal, M.B. 230 – zástupce velitele, Karel Rathouzský, M.B. 45 – strojník, Vlasta Ferdová, M.B. 206 – jednatelka, Ing. Iveta Ruibarová, M.B. 381 – hospodářka.

Kontrolní a revizní rada: Jan Rathouzský, M.B. 45 – předseda, Josef Ferda, M.B. 206 a Bohuslav Nosek, M.B. 108 byli členové KRR.

Členové sboru se scházeli během roku podle potřeby a pokynů starosty a velitele. Sbor měl 1 družstvo mužů a 2 družstva mladých hasičů. Vedoucím mladých hasičů byl Miroslav Brázda a s činností mu pomáhal Roman Jelínek. Scházeli se 1x týdně. Členové sboru se zúčastňovali různých prací spojených s údržbou vozidla, hasičské zbrojnice a požární techniky.

Od 1. 7. 2004 pracuje v obci Jednotka SDH obce Moravské Bránice s počtem 12 členů. Zásahová jednotka pracovala ve složení: Miroslav Brázda M.B. 369 – velitel, Tomáš Odehnal, M.B. 230 – velitel družstva, Libor Krutiš, M.B. 111 – zástupce velitele jednotky, Karel Rathouzský, M.B. 45 – strojník, Pavel Rathozský, M.B. 45 – obsluha motorové pily, Zbyněk Nazarej, M.B. 105, Bohuslav Nosek, M.B. 108, Jakub Vizent, M.B. 318, Jindřich Elsner, M.B. 287, Václav Němec, M.B. 121, Jan Krutiš, M.B. 333, Zdeněk Lukas, M.B. 43 byli členové zásahové jednotky.

27 členů SDH absolvovalo během roku několik odborných školení. 49 členů se zúčastnilo celkem 10 technických akcí. 28. 1. 2008 to byl výjezd k dopravní nehodě osobního vozidla, kde ucházel plyn, 23. 2. 2008 kácení ořechu, 1. 3. 2008 a 15. 3. 2008 kácení akátů, 26. 3. 2008 dopravní nehoda kamionu, 29. 5. 2008 plnění protipožární nádrže, 16. 7. 2008 dopravní nehoda dvou osobních vozidel, 24. 7. 2008 plnění protipožární nádrže, 9. 8. 2008 dopravní nehoda osobního vozidla, 3. 10. 2008 dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla.

4.5.2008 se družstvo mužů v počtu 8 hasičů zúčastnilo soutěže 1. kola.

V roce 2008 byla částečně opravena budova hasičské zbrojnice. Bylo odizolováno mokré zdivo, natřena fasáda.

SDH během roku pořádal tradiční Ostatky, oslavu 100 let založení SDH v Mor. Bránicích a spolupodílel se na Svatogothardských slavnostech vína a Dětském dnu. O těchto akcích je podrobněji psáno v „Kalendáři akcí“.

2009

Počátkem roku 2010 hodnotil SDH Moravské Bránice uplynulý rok takto:

Výbor SDH pracoval ve stejném složení jako minulý rok, starostou byl Lubomír Němec. Členové sboru se scházeli během roku podle potřeby a pokynů starosty a velitele.

K jednomu družstvu mužů a dvěma družstvům mladých hasičů přibylo i družstvo žen. Mladé hasiče vede Miroslav Brázda společně s Romanem Jelínkem.

Zásahová jednotka, která pracuje v obci od roku 2004 má 12 členů a pracovala rovněž ve stejném složení jako rok předešlý. Pouze Jindřicha Elsnera vystřídal Petr Krutiš.

V roce 2009 se členové Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili několika soutěží, a to: 10. května v Ivančicích – žáci, ženy i muži

13. června na Hlíně k 85. výročí požárního sportu rovněž všechna družstva

27. června v Dolních Kounicích družstvo žen o Putovní proudnici

4. července družstvo žen v Nových Bránicích

27. září v Mor. Bránicích byl závod branné všestrannosti mladých hasičů, kterého se zúčastnila 3 družstva.

Jinak pomáhali hasiči při kácení akátu u rybníka, při dopravních nehodách, likvidovali spadlý smrk v zahradě Mateřské školy a myli silnici k vinohradům Nová Hora a na potoce. Záslužných počinem byl 7. 3. úklid kolem silnice od druhého přejezdu až do Mor. Bránic, který provedli 4 členové a 4 mladí hasiči.

Zásahová jednotka naštěstí nemusela v roce 2009 vyjíždět k žádnému požáru.

15. – 19. července se uskutečnil pro mladé hasiče letní tábor v Hartvíkovicích.

SDH spolupracoval během roku s místními organizacemi na pořádání slavností vína, Dětském dnu, Ženáčských hodech, při futsalovém turnaji a lampiónovém průvodu. O těchto akcích je podrobněji psáno v „Kalendáři akcí“.

S pomocí Obecní kroniky připravil Ing. Jan Černý